Online prodej
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochranně osobních údajů (tzv. GDPR)

Rychlý dotaz

Servis

Auta na přání

Poptávka

neváhejte nás kontaktovat

Znížený poplatok pre zdravotne ťažko postihnutých

Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50%, najviac však o 100 eur, prizápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickejosoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkýmzdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidloupravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebolna kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľazákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkéhozdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov.

Ak je držiteľ vozidla osoba uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťanajmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku. Pri zápisedržiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami nasedenie s výkonom motora do 110 kW sa registračný poplatok zníži. Najviacvšak na 33 eur. Pri zápise držiteľa je potrebné priložiť fotokópiu rodnéholistu dieťaťa.

Oslobodenie: 

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorovéhovozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradnéhopríkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctvamanželov. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľamotorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidlakategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľazákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkéhozdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľamotorového vozidla kategórie L1e podľa § 23a zákona č. 725/2004 Z. z. opodmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov