Online prodej
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochranně osobních údajů (tzv. GDPR)

Rychlý dotaz

Servis

Auta na přání

Poptávka

neváhejte nás kontaktovat

Odpočet DPH na osobný automobil M1

 

Uplatniť odpočet DPH pri nákupe osobného auta

 

sa dotýka všetkých vozidiel, či už nových alebo ojazdených.

 

Rovnako nezohráva rolu, či auto bude kúpené v tuzemsku alebo v inej krajine Európskej únie.

 

V prípade kúpy auta z krajiny Európskej únie pôjde o intrakomunitárne dodanie tovaru, pričom nadobúdateľ - platiteľ DPH daň predávajúcemu vôbec neplatí, ale v daňovom priznaní sa samozdaní a, ak disponuje príslušným daňovým dokladom, uplatní odpočet DPH.

 

 

zmena účinná od 1. januára 2010


Dňa 1. 12. 2009 NR SR schválila zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto zákonom poslanci NR SR novelizovali aj zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Touto novelou boli vypustené ustanovenia, ktoré zakazovali odpočet DPH pri nákupe automobilov kategórie M1. Platiteľom DPH sa tak otvára možnosť, ako nadobudnúť osobný automobil s nárokom na odpočet DPH.

 

Predmetný zákon upravil ustanovenie § 49 zákona, kde v odseku 7 vypustil písmená a) a b). Rovnako vypustil aj nasledovné odseky 8 a 9, týkajúce sa tiež nadobudnutia osobného automobilu:

 

§ 49
Odpočítanie dane platiteľom

(7) Platiteľ nemôže odpočítať daň pri
a) kúpe a nájme osobného automobilu; osobným automobilom sa na účely tohto zákona rozumie motorové vozidlo registrované v kategórii M1,25)
b) kúpe príslušenstva osobného automobilu vrátane montáže; príslušenstvom osobného automobilu sa na účely tohto zákona rozumie elektrické ovládanie okien, centrálne uzamykanie dverí, klimatizačný systém, autorádio, autorádio s prehrávačom (MC/CD), prehrávač (MC/CD), reproduktory, anténa, poplašné a zabezpečovacie zariadenie, vzduchový vankúš (airbag), strešné okno, protiblokovacie zariadenie,

c) a)
kúpe tovarov a služieb na účely pohostenia a zábavy,
d) b) prechodných položkách podľa § 22 ods. 3.

 

(8) Platiteľ, ktorý kupuje osobné automobily, a to aj formou zmluvy podľa § 8 ods. 1 písm. c) na účely ich ďalšieho predaja alebo nájmu, a kúpa a predaj osobných automobilov a nájom osobných automobilov je predmetom podnikania platiteľa, môže odpočítať daň pri ich kúpe, ako aj pri kúpe tovaru tvoriaceho ich príslušenstvo vrátane montáže.
(9) Ak platiteľ použije osobný automobil na iný účel, ako je ustanovené v odseku 8, je povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane, a to v zdaňovacom období, v ktorom osobný automobil prvýkrát použil na iný účel; ak je osobný automobil predmetom odpisovania podľa osobitného predpisu,26) zníži platiteľ odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom.

 

(10) (8)
Pri prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu môže platiteľ odpočítať daň len z tovarov a služieb, ktoré použije na prevádzkovanie podniku; platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb, ktoré použije na udržiavanie a správu konkurznej podstaty, a z tovarov a služieb, ktoré sú hotovým výdavkom správcu konkurznej podstaty a sú pohľadávkou proti konkurznej podstate.

 

 

Podnikatelia, registrovaní za platiteľov DPH, si tak môžu od 01. januára 2010 uplatniť odpočet dane z pridanej hodnoty (DPH) aj pri kúpe a nadobudnutí osobného aumobilu kategórie M1. Kategória automobilov M1 zahŕňa autá určené na prepravu osôb, kde je najviac osem sedadiel okrem sedadla vodiča. Do 31. 12. 2009 je možné uplatniť odpočet DPH pri nákup automobilu v kategórie N1, ktoré sú osobné aumobily v úžitkovom prevedení. Pri nadobnutí automobilu a následnom uplatnení DPH na vstupe už tak nebude zohrávať úlohu kategória osobného automobilu. Rovnako bude možné odpočítať DPH aj pri nákupe príslušenstva osobného autmobilu ako napríklad autorádia, reproduktorov, zabezpečovacieho zariadenia a podobne.